பெண்

Share this article:

பெண் இல்லையேல்
நீயுமில்லை
நானுமில்லை
ஊருமில்லை
உலகுமில்லை

பெண் பிறந்தால்
பேதலிப்பதில்
நியாயமில்லை

பெண் என்ன?
ஆண் என்ன?
பெண்ணே
இல்லாத
உலகத்தில்
வாழமுடியுமா?
உங்களால்…

எல்லோருமே
ஆண் பெற்றால்
எவர்தான்
பெண்பெறுவது
ஆணைப்
பெற்றதால்
அவதிப்பட்டவர்
கோடி
பெண்ணைப்
பெற்றதால்
பெருமையுற்றவர்
கோடி

மணமானதும்
மறப்பவன் ஆண்!
மணமானாலும்
மறக்காதவள்
பெண்!
ஓருபோதும்
வருந்தாதே
பெண்ணிற்கு.

Thanks: eravi

Islamic Articles

Leave a Reply

1 Comment on "பெண்"

Please refrain from nicknames or comments of a racist, sexist, personal, vulgar or derogatory nature, or you may risk being blocked from commenting in our website. We encourage commentators to use their real names as their username. As comments are moderated, they may not appear immediately or even on the same day you posted them. We also reserve the right to delete off-topic comments. If you need to contact our Jamath EXCO to share any ideas or issues please use our contact us form.
Notify of

Sort by:   newest | oldest | most voted
Guest
skm faizal
11 years 9 months ago

பெண் இல்லையேல் பாசம், நேசம், உறவு, இன்பம், துன்பம், இது மட்டுமா, இல்லை இல்லை, இறைவன் பெண்களை படைக்காவிட்டால் இந்த உலகமே இல்லை………

wpDiscuz