e607eb7361a8b5e73a2e3b9b7deb5c1d

மரணிக்கும்போது :சகோதரி மலிக்காவின் கவிதை வரிகள்.

உனக்காகவே நானென்றுஎனைநீ உச்சிமுகர்ந்தாயே அத்தருணமே எனதுயிர் சாந்தி அடையக்கண்டேன் நான்பிறக்க வரம்கேட்டாய் என்னைமணக்க வரம்கேட்டாய் நமதன்பின்வெளிப்பாடாய் நம்வாரிசுகளின் வரம்கேட்டாய் எத்தடையுமின்றி எல்லாமே கிடைத்தது என்னவனே! எனக்கு...

PERKAHWINAN

Assalamu alaikum (wrb) Apabila kita telah memutuskan untuk berkahwin maka sediakanlah matlamat jangka panjangnya. Matlamat ini bukan dibina selepas...

HARI IBU

Sempena Hari Ibu ini, saya mengambil kesempatan untuk nukilkan sedikit peringatan buat diri sendiri dan sahabat semua, bahawa perlunya...